LOG

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ma zaszczyt uczestniczyć- jako współorganizator- w cyklu pięciu Konferencji w zakresie BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGOI AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE OTWOCKIM z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego, które realizowane jest od czerwca do grudnia 2016 roku. Nasza Uczelnia reprezentowana jest przez: Prof. Bronisława Sitka, Rektora dr. Tadeusza Gracę, prodziekana dr. inż. Grzegorza Winogrodzkiego oraz dr. Łukasza Romana.Udział naszej uczelnianej delegacji odbywa się w pełnym cyklu konferencji prowadzonych w formie warsztatowej.Cykl spotkań prowadzi Pani Jadwiga Olszowska-Urban.

Celem konferencji jest integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno-gospodarczemu powiatu, firm, gmin, instytucji, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych środków pozabudżetowych z UE: PROW, POWER, RPO i innych – przez firmy, gminy, powiat oraz instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.
W konferencjach udział biorą liderzy lokalnych władz z gmin i powiatu, kręgi biznesu: bankowcy, przedsiębiorcy, cech rzemiosł, instytucje edukacji i rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, komunalnej, drogowej, zdrowia, kultury i sportu, turystyki oraz ZUS i Izba Skarbowa.

Największą korzyścią tych konferencji prowadzonych w formie warsztatowej są bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gmin z powiatu i wspólna praca nad projektami lokalnego ożywienia gospodarczego dla rozwoju gmin, powiatu i wszystkich mieszkańców, integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami, lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy, wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie otwockim, poznanie potencjału kapitału ludzkiego, budowanie poczucia wspólnoty, promocja lokalnych zasobów i produktów, rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych, budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i ,,małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych i powiatowych problemów gospodarczych oraz zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w powiecie.

I Konferencja Partnerstwa Lokalnego powiatu otwockiego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy: pt. ,,Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno –gospodarczego i aktywizacji rynku pracy powiatu otwockiego” odbyła się 22 czerwca 2016 roku w Otwocku. Witającymi byli: Starosta Otwocki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.Podczas warsztatów tworzono tzw. Beczkę Lokalnych Zasobów i problemów Powiatu Otwockiego- dzielono się wiedzą i doświadczeniem międzysektorowym- praca uczestników odbywała się w grupach. Na zakończenie wyniki pracy przedstawiły reprezentacje grup.

29 września b.r. w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku odbyły się drugie warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Ich tematem była ,,Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego i analiza Czterech Zasad Ożywienia społeczno – gospodarczego w powiecie otwockim”. Podczas spotkania prowadzono dywagacje nad koncepcjami naszego rozwoju zaproponowanymi w trakcie ostatniego, czerwcowego spotkania.
Warsztaty były m. in. okazją do zweryfikowania pomysłów, spojrzenia na nie z nowej perspektywy oraz wzmocnienia określonych rozwiązań.

III Konferencja Partnerstwa Lokalnego powiatu otwockiego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy: pt. ,,Tworzenie projektów społeczno –gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu otwockiego ”, odbyła się w dniu 26 października 2016 roku w godz. 9.00-18.30 w budynku Instytutu Wysokich Ciśnień PAN –UNIPRESS (m. Lasek, gm. Celestynów). Praca uczestników III Konferencji odbywała się w sześciu grupach.

Każda z grup wypracowała własne propozycje projektów w czterech obszarach:
1.Projekty w zakresie: Uszczelniania lokalnych wycieków w firmach, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w gminach i powiecie otwockim.
2.Projekty w zakresie: Wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie otwockim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.
3 Projekty w zakresie: Zachęcanie do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie otwockim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
4.Projekty w zakresie: Przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu otwockiego w celu wzbogacenia i uzupełnienia oferty lokalnej.

Na zakończenie odbyła się prezentacja przez uczestników III Konferencji, wypracowanych w grupach propozycji projektów, ze wszystkich grup projektowych.

Do zakończenia cyklu pięciu Konferencji poświęconych Budowaniu Partnerstwa Lokalnego w powiecie otwockim, pozostały jeszcze dwa spotkania. Najbliższe odbędzie się w 16 listopada b.r. – o jej przebiegu będziemy mieli przyjemność Państwa poinformować.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!