Program IV Konferencji LOG Powiatu Otwockiego

BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO
NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
W POWIECIE OTWOCKIM  
z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego

 
Program IV  Konferencji Otwockiego Partnerstwa Lokalnego na  rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy:
pt.
Część II - Tworzenie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu  otwockiego.
 
Opracowywanie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie społeczno – gospodarczej powiatu otwockiego.  
 
 
Miejsce: siedziba Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28   
 16 listopada  2016 roku
 
8.30 – 9.00
Rejestracja gości

9. 00 – 13.00
4 godziny
Powitanie gości przez  Starostę Otwockiego , Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku oraz Burmistrza Karczewa.
Przedstawienie programu IV Konferencji:
Część I - Tworzenie propozycji projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy opartych na wypracowanej diagnozie społeczno - gospodarczej powiatu. Opracowywanie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie społeczno – gospodarczej powiatu otwockiego.
 
Część II - Tworzenie propozycji projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy opartych na wypracowanej diagnozie społeczno - gospodarczej powiatu otwockiego:

1. Projekty  w zakresie:  Wsparcia środowiska społeczno – gospodarczego
w  powiecie otwockim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.    
2. Projekty  w zakresie: Zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji
i organizacji  w gminach i w  powiecie otwockim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
3. Projekty  w zakresie: Przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji
i organizacji pozarządowych do powiatu otwockiego w celu wzbogacenia  i uzupełnienie oferty lokalnej.

- praca uczestników IV Konferencji w grupach. Każda z grup  wypracowuje własne propozycje projektów w trzech w/w obszarach.

Prezentacja przez uczestników IV Konferencji  wypracowanych w grupach propozycji projektów z 3 obszarów tematycznych.  
 
Omówienie materiałów wypracowanych przez uczestników z Części I i Części II 
z Tworzenia projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy
opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu otwockiego.
 
13.00 – 13.30
Przerwa
  
13.30 – 18.30
 5 godzin
 
·       Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Mazowieckim w latach  2014 – 2020 – POWER - WUP Warszawa  i harmonogram konkursów
·       Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata  2014 – 2020 – ROPS Warszawa
Dobra praktyka Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski - partnerstwa międzysektorowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywnego tworzenia nowych miejsc pracy w wybranej gminie/powiecie – prezentacja
 
Głosowanie nad projektami społeczno – gospodarczymi i i tworzenie listy  rankingowej projektów społeczno - gospodarczych. Wybór projektów do opracowania i wdrażania w powiecie otwockim z listy rankingowej przez uczestników IV Konferencji.
Tworzenie grup projektowych z uczestników IV  Konferencji  do opracowywania wybranych projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy
w zakresie:  
Uszczelniania lokalnych wycieków;
Wsparcia środowiska społeczno – gospodarczego;
Zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji,
Przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu otwockiego.
Wstępne opracowywanie wybranych przez uczestników propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy  w  grupach projektowych przez uczestników V Konferencji wg schematu:
Diagnoza problemów lokalnych, cel główny i cele szczegółowe projektu
Identyfikacja bezpośrednich uczestników projektu:grupa docelowa i jej rekrutacja.
Działania realizowane w projekcie.
Określanie ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu
Określenie rezultatów projektu i oddziaływania projektu: rodzaje rezultatów i produkty, wskaźniki projektu i wartość dodana.
Monitoring projektu i jego uczestników, ewaluacja.
Koszty projektu, czyli szacunkowy budżet projektu
Lider i partnerzy realizujący projekt w partnerstwie
Harmonogram realizacji projektu.
Sposób zarządzania projektem, dobór i rola partnerów do realizacji projektu, podział obowiązków, umowa partnerska. .

Podsumowanie dnia i zakończenie IV konferencji
18.30
Podsumowanie IV konferencji
 
 
Opracowanie autorskiego programu IV  Konferencji

Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego Jadwiga Olszowska – Urban