V Konferencja Partnerstwa Lokalnego Ożywienia Gospodarczego

Starosta Otwocki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku
mają zaszczyt zaprosić
na zakończenie cyklu pięciu Konferencji w zakresie:
BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO
NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
W POWIECIE OTWOCKIM
z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego, które realizujemy od czerwca do grudnia 2016 roku.

 
V Konferencja Partnerstwa Lokalnego powiatu otwockiegona rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy:pt. „Siła Partnerstwa w powiecie otwockim: Gala projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów w powiecie otwockim do partnerskiej realizacji w latach 2016-2023” odbędzie się w dniu 15grudnia 2016 roku w godz. 13.00 – 20.00
w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.
Celem Konferencji jest: integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora,  kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno - gospodarczemu powiatu, firm , gmin, instytucji,  wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych  środków pozabudżetowychz UE: PROW, POWER, RPO i innych -  przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.
W konferencjiudział wezmą liderzy lokalnych władz z gmin i powiatu, kręgi biznesu: bankowcy, przedsiębiorcy, cech rzemiosł,  instytucje edukacji i rynku pracy,  agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury: wodno- kanalizacyjnej,  komunalnej, drogowej, zdrowia, kultury i sportu, turystyki oraz ZUS, Izba Skarbowa.
 
Największą korzyścią konferencji prowadzonych w formie warsztatowejsą:bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i IIIsektora z gmin  z powiatu i wspólna praca nad projektami  lokalnego ożywienia gospodarczego dla rozwoju gmin, powiatu  i wszystkich mieszkańców, integracja ibudowa relacji oraz  lepsza komunikacja pomiędzy  sektorami,  lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy, wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie otwockim, poznanie potencjału kapitału ludzkiego, budowanie poczucia wspólnoty,  promocja lokalnych zasobów i produktów, rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu , III sektora i klientów indywidualnych, budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych i powiatowych problemów gospodarczych oraz zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w powiecie.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Starosta

mgr Mirosław Pszonka


Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

mgr Danuta Wolska Rzewuska